Obec Podolí 1 - Elektronická úřední deska

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Podolí I - znak
 

 

 

 

OBEC Podolí I

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Podolí I se na svém zasedání dne 8.12.2015 usnesením č. 40/15 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Podolí I touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
  1. fyzická osoba,
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 1. Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 128.033,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 128.033 děleno 506 (356 počet osob s pobytem na území obce + 150 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 253 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se osvobozují:
  1. poplatníci s pobytem v obci, kteří jsou evidenčně hlášení k pobytu na ohlašovně v sídle obecního úřadu a v obci se dlouhodobě (alespoň 6 měsíců) nezdržují
  2. poplatníci s pobytem v obci, kteří jsou umístěni do dětského domova
  3. poplatníci s pobytem v obci, kteří jsou umístěni v nápravném zařízení z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
 3. Úleva se poskytuje:
  1. poplatníkovi s pobytem v obci ve věku 0 – 17 let ve výši 300,- Kč
  2. poplatníkovi s pobytem v obci ve věku 70 a více let ve výši 300,- Kč
  3. poplatníkovi s pobytem v obci ve věku 18 – 69 let, který je držitelem průkazu ZTP/P ve výši 300,- Kč
  4. poplatníkovi s pobytem v obci ve věku 18 – 69 let, který není držitelem průkazu ZTP/P ve výši 100,- Kč

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 27.4.2015.

Čl. 10

Účinnost

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2016.

 

 

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

              Milada Jiroušková                                                                     Vladislav Michal

                  místostarosta                                                                             starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Dnes je: 22.07.2019

Dnes má svátek: Magdaléna

aktuality

Oznámení OÚ
Kancelář OÚ Podolí I bude od 22.7. do 31.7.2019 zavřená z důvodu stavebních prací v budově OÚ.
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Oznámení o zveřejnění - SORP
Oznámení Svazku obcí regionu Písecko o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
více
Nařízení Města Písek č.2/2019
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy. Termín pro oznámení hospodářských záměrů a požadavků se stanoví do 31.8.2019.
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Dopravní situace v obci Podolí I
Firma COLAS CZ, a.s. provádí opravu komunikace I/29 v úseku obec Podolí I - motorest Tank ONO v termínu od 27.5. do 19.8.2019. Při realizaci stavby bude dopravním značením a pracovníky firmy koordinována doprava. V návaznosti na průběh stavby bude prováděno i označení a přesun autobusových zastávek.
více
Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání dne 13.8.2019 v 9:30 hodin na dražebním serveru www.okdrazby.cz.
více
Oznámení o zveřejnění - Obec Podolí I
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
více
Schválený závěrečný účet za rok 2018
Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby včetně příloh.
více
Doporučení MS Jižiny Podolí I
Doporučení pro majitele psů - omezit venčení psů na pozemcích honebního společenství Podolí I, z důvodu výskytu prašiviny u lišek.
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o opatřeních v boji s kůrovcem.
více
Letní svoz domovního odpadu 2019
Letní svoz začíná ve 14. týdnu. Odpad bude vyvážen od 4.4.2019 každý sudý čtvrtek.
více
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
více
Informace k ochraně osobních údajů
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "Nařízení".
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Platba místního poplatku za odvoz odpadu v roce 2019
Platbu místního poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle vyhlášky č.4/2015 splatnou vždy k 31.3. můžete uhradit hotově v kanceláři OÚ nebo na bankovní účet č. 4320271/0100, VS: 1340, zpráva pro příjemce: jméno, číslo objektu. - fyzická osoba s trvalým pobytem v obci ve věku 18 - 69 let v částce 400,-Kč/rok - fyzická osoba s trvalým pobytem v obci ve věku 0 - 17 let v částce 200,-Kč/rok - fyzická osoba s trvalým pobytem v obci ve věku nad 70 let a více v částce 200,-Kč/rok - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt, rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, v částce 500,-Kč/rok
více
Smlouva - oprava cyklocesty u soutoku Blanice a Otavy
více
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
více
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
více
Služba GO SMS
Služba GO SMS slouží k hromadnému rozesílání informačních SMS zpráv. Zájemce, o využívání této služby, vyplní v kanceláři OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů.
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů ZŠ a MŠ
více
Místní poplatek za povolení k vjezdu
Výdej povolení k vjezdu s motorovým vozidlem na část místní komunikace ,,Na Podolsku" byl z technických důvodů pozastaven. Využijte parkoviště v areálu kempu Podolsko.
více
Kemp na Podolsku
Novým provozovatelem kempu na Podolsku je PhDr. Vilém Sluka, tel: 608 272 554, e-mail: vodabor@seznam.cz
více
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
více

Poděkování sponzorům knihy
Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat sponzorům, kteří podpořili finančně vydání knihy Obrázky z Podolska a okolí, a to panu Ing. Pavlu Novotnému (ZD Bernartice) a Ing. Ivanu Vučkovičovi ml. Velmi si jejich nabídky vážíme.


Kde jsou ke koupi knihy Obrázky z Podolska a okolí a Střípky z historie Podolí I.
Obě knihy si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Podolí I, Obrázky z Podolska pak v prodejně potravin v Podolí I, v prodejně FLOP v Bernarticích,v bernartické knihovně, v prodejně Prácheňského muzea v Písku, v milevském muzeu a v prodejně knih v Milevsku, dále pak v prodejnách v Jetěticích, Branicích, Křenovicích a Květově. Knihu je možné objednat  na dobírku na adrese Obecního úřadu v Podolí I, v tomto případě je nutné připočítat k částce 380,- Kč ještě 90,- Kč poštovné.


Výzva
Na našich internetových stránkách uveřejňujeme historické fotografie, u kterých se obtížně určuje letopočet či přesnější datace (např. školní fotografie). Prosíme tedy ty občany, kteří budou znát přesnější údaje u uvedených fotografií či dokumentů, o informace či upřesnění. Děkuji za ochotu. Milada Jiroušková
více
Obslužnost v obci Podolí I
PRODEJNA POTRAVIN JEDNOTA Prodejní doba: Pondělí: 6.30 - 12.00 Úterý: 6.30 - 12.00 13.00 - 16.00 Středa: 6.30 - 12.00 Čtvrtek: 6.30 - 12.00 13.00 - 16.00 Pátek: 6.30 - 12.00 13.00 - 16.00 Sobota: 7.00 - 10.30 HASIČSKÁ HOSPODA Otevírací doba: Pondělí - Pátek: 16.00 - 22.00 Sobota: 14.00 - 24.00 Neděle: 14.00 - 22.00 V denní nabídce kromě nápojů nakládaný hermelín, utopenci, klobásy, párek s chlebem a hořčicí, hranolky. KLUB 27 "U KOMÁRA" Otevírací doba: červenec - srpen 2017: Út - Čt: 11.00 - 20.00 Pá - So: 11.00 - 22.00 Ne - Po: zavírací den od září 2017: Út - Čt: 11.00 - 18.00 Pá - So: 11.00 - 22.00 Ne - Po: zavírací den Obědy a večeře podle denní nabídky, bohatý výběr PIZZY, zmrzlinové poháry, káva podle výběru.
více
Knihovna
Knihovna se nachází v kulturním domě Podolí I č.91. Výpůjční doba je každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. Knihovnicí je slečna Lucie Cihlářová.
více
Spořitelní a záložní spolek
Byl založen 24. 11. 1928, jeho vedoucím se stal Josef Hájíček. Těmto svépomocným malým peněžním ústavům se říkalo také kampeličky. Peníze uložené vkladateli půjčovaly těm, kteří je potřebovali, na základě podpisu dvou ručitelů. Od 1. 1. 1953 byly přeměněny na jednatelství okresních státních spořitelen.
více

Ochotnický spolek
Ochotnický spolek V Podolí je spojeno ochotnické divadlo se jménem řídícího učitele J. Rennera, který zde zakládá Sdružení místních ochotníků. On sám byl autorem několika krátkých divadelních her, které také se svými žáky i dospělými realizoval. R. 1928 byl založen Vzdělávací a zábavní spolek. O členy neměl nouzi, přestože se na zkoušky chodilo po práci, navíc do nevytopeného sálu místního hostince, protože na nacvičování divadelních her byl čas jen v zimním období. Věk ochotnických herců byl rozmanitý, hráli mladí i starší, od Havlenů např. matka s dcerou, hrály děti, hrál šedesátiletý František Bláha. Jeho mladší bratr Čeněk zdárně ztvárňoval staré výměnkáře. Kulisy se většinou dělaly svépomocí, kostýmy si buď herci sami zhotovili, nebo se půjčovaly. Mezi ochotníky panovala dobrá nálada a společná snaha nacvičit kus co nejlépe. Vybíraly se pokud možno kvalitní divadelní hry, na které ochotníci stačili, jako např. Lucerna, Maryša, Naši furianti, Radúz a Mahulena apod. Podolští ochotníci jezdili potěšit i diváky ve Veselíčku, Chřešťovicích, Jamném, Dmýšticích, Ratajích, Chrášťanech, Záhoří, Slabčicích a Bernarticích a všude sklízeli velký úspěch. Jezdilo se hasičským autem, později malým autobusem s přívěsem. Spolek měl i přispívající členy, kteří pomáhali finančně. V r. 1932 si ochotníci pořídili od brněnské firmy Ferdinand Fert jeviště za 7 671 Kč. Za války byly veškeré kulturní aktivity zakázány, a tak mohl spolek obnovit svou činnost až po osvobození. Ochotníci pořádali každý rok ples, při kterém byla provedena dražba velkého dortu darovaného rodinou Krekulů č. 23. Konaly se také mikulášské zábavy s nadílkou nebo silvestrovské zábavy s veselým programem, který byl často zpestřen veršováním nebo zpěvem na známou melodii. Obsahem těchto písní byla někdy kritika, ale vždycky byly události, které se v obci odehrály, podány vtipně. Někdy byly uvedeny jako rozhlasové relace, podruhé měly podobu televizního vysílání s řadou malovaných obrázků doprovázených vysvětlujícím zveršovaným komentářem. Tyto „obecní aktuality“ byly přijímány s porozuměním a nadhledem a nikdy nedošlo k nějaké nepříjemnosti. Dlouholetým vedoucím souboru byl pan Stanislav Parkos, který hry nejen vybíral, ale i režíroval. A ještě jednu asociaci vyvolá u Podolských jeho jméno: loutkové divadlo.

Podle historických dokumentů zpracovala Milada Jiroušková


Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Podolí I byl založen v roce 1895. Na jeho vybavení přispěl kníže Paar z Bechyně 15 zlatými, Občanská záložna v Písku 10 zlatými, Měšťanský pivovar v Písku 10 zlatými. R. 1896 byl přiřazen do župy písecké a r. 1899 do župy bernartické. Župy byly v r. 1939 zrušeny a sbor byl přidružen k Okresní hasičské jednotě v Písku. O rozvoj činnosti sboru v jeho počátcích měl velké zásluhy učitel Chylík a po něm taktéž učitel Bohumil Petřík. K velkým událostem patřila vždy slavnost svěcení nové stříkačky. V Bernarticích k tomu došlo 27. 9. 1896. Bylo zvykem, že každé vysvěcení mělo svou kmotru, většinou to býval někdo z vrchnosti. Kmotrou měla být tentokrát kněžna z Paarů, ale dala se zastoupit manželkou nadlesního v Srlíně paní Raplovou. Kmotru vítala Anastázie Komárková z Podolí. Bez účasti hasičů se neobešla žádná významnější akce v obci. Tak se například 3. září 1905 zúčastnilo 15 členů sboru a 12 dívek v národních krojích uvítání císaře Františka Josefa I. v Písku. V případě potřeby vyjížděli podolští hasiči pomáhat i do sousedních obcí. Tak tomu bylo i 9. září 1911, kdy vyjeli na pomoc do Jamného. Tam neopatrný kočí odhodil sirku, kterou si předtím zapálil cigaretu, a způsobil tak zničující požár. Soused zpozoroval oheň až v okamžiku, kdy byla došková střecha už v plamenech. Došky létaly vysoko a daleko. Vinou prudkého větru a sucha zachvátil oheň i další domy a brzy se octlo v plamenech třicet stavení. O život naštěstí nepřišel nikdo a celá vesnice byla za rok znovu postavena. Hasičský sbor míval i svého trubače a posla, který měl v r. 1910 za svou službu v užívání kus obecního pole. V roce 1923 byl v Podolí podruhé hasičský sjezd, ten první se konal v roce 1902, a 9. července 1933 zde proběhl sjezd okrskový. Koncem roku 1937 koupila obec motorovou stříkačku za 35 000 Kč. V roce 1937 měl sbor 50 členů. Pořádá pravidelně masopustní ples a poslední neděli v květnu pouť na památku odhalení pomníku obětí první světové války. Pod vedením Sboru se také pálí v předvečer výročí upálení mistra Jana Husa 6. července hranice a v projevech se připomíná význam této slavné osobnosti našich dějin. Husovy poutě končí r. 1935 a od tohoto roku pořádá Sbor podle nařízení ČZHJ večer před 7. březnem průvod za ves (na Hůrka), kde je zapálena vatra na počest narozenin prezidenta T. G. Masaryka. „Zapálením vatry byla také uctěna památka drahého prezidenta Osvoboditele v den jeho pohřbu dne 21. září 1937 o sedmé hodině večerní“. V roce 1938 byl Sbor začleněn do Bernartické župy č. 107, všichni členové pojištěni proti úrazu při ohni, cvičeních a pochodech. Podobně je pojištěna požární přípřež a kočí na stříkačce. Obec přispívá sboru 350 Kč ročně. 1. května bylo uskutečněno v Podolí okrskové cvičení spojené s oslavou předání motorové stříkačky od obce. Samaritská četa provedla pomoc ve 45 lehčích a 3 těžších případech. V letech 1939 – 1945 je sbor začleněn do Okresní hasičské jednoty písecké č. 30. V roce 1939 rezignuje na funkci starosty sboru dlouholetý hasič, řídící učitel V. Smrž, který zde obětavě pracoval 37 let. I ve válečných letech byla prováděna pravidelná cvičení a sbor se podílel na pomoci při požárech v okolí, v roce 1946 pak v sousedních Křenovicích. V témže roce bylo zakoupeno motorové vozidlo za 1000 Kč. V červenci r. 1954 pomáhali podolští hasiči při velké vodě na Vltavě. Od roku 1955 má sbor samostatné družstvo mládeže. V roce 1964 byla přivezena a zavedena poplachová siréna. Hasiči se vždy velkou měrou podíleli na akcích, které byly ku prospěchu obce, jako byla např. stavba kapličky v r. 1969-1970 nebo hasičské hospody v letech 1991 – 1993. Po celou dobu své existence se podolští hasiči s úspěchem zúčastňovali mnoha soutěží a umísťovali se na nejpřednějších místech. I v současnosti se aktivně zapojují do dění v obci: pořádají plesy, podílejí se na posvícenských a pouťových oslavách, pomáhají při setkání rodáků. Na počest dlouholetého předsedy a aktivního člena SDH byl zaveden každoročně závod hasičských sborů s názvem Memoriál Jana Procházky.

Podle historických dokumentů zpracovala Milada Jiroušková


Historie Podolí I v kostce
R. 1368  první písemná zmínka o Podolí  majetek Jana z Podolí, syna Ješka, řečeného Stolička R. 1379  ves patřila k arcibiskupskému panství v Týně nad Vltavou  ve vsi bylo 15 selských usedlostí, hospodařilo se na 6 a ¼ lánu půdy  jména tehdejších hospodářů: Benezs (Beneš), Blasie, Dyvisz (Diviš), Habel (Havel), Kral (Král), Machost, Martin, Marzek (Mařek), Michal, Mikezs (Mikeš), Nabbral, Philip (Filip), Philip Sebastian, Rase, Sebastian R. 1385  i v letech 1388, 1398, 1400 se připomínají bratři Oneš a Beneš z Podolí, patřila jim zřejmě menší část obce, větší část pak arcibiskupskému panství R. 1405  část vsi patří stále Benešovi R. 1429  tato část patří Benešovu synu Oldřichu Podolcovi z Podolí (je zmiňován i v r. 1437) R. 1440 - 1445  někdy v té době koupil podolské zboží Jan Bechyně z Lažan R. 1477  při dělení bechyňského majetku mezi tři Janovy bratry připadlo podolské zboží Burjanovi (Burianovi) Bechyňovi z Lažan  v té době byla již podolská tvrz pustá, poplužní dvůr existoval  následujících 16 let se Burjan soudil o přívoz na Podolsku s majitelem Zvíkova Jindřichem ze Švamberka („1477 Burjan z Lažan za díl svuoj vzal v Podolé tvrz pustou, dvůr poplužní, ves, mlýn pod Podolím“) R. 1533  ves Podolí byla rozdělena mezi bratry Adama a Jana Bechyňovy z Lažan, v rodě Bechyňů z Lažan zůstal podolský statek až do poč. 17. století R. 1604  část Podolí zakoupila měšťanka Starého Města pražského Anna Puchfelderová, roz. Zelingerová z Hennersdorfu, druhá část patřila Oldřichu Bechyňovi z Lažan R. 1606  od A. Puchfelderové koupila její část Podolí staroměstská jezuitská kolej (rektor Theofil Crystecc) a připojila ji k bernartickému panství R. 1623  kolej koupila od Oldřicha Bechyně z Lažan i druhou část Podolí (ta patřila od r. 1553 k Borovanům) - od tohoto roku patřila celá ves k bernartickému jezuitskému panství - v Podolí bylo tehdy šest gruntů: Petříkovský, Capovský, Klicmanovský, Dejmkovský, Kukličkovský, Hronovský R. 1624  před tímto rokem bylo ve vsi asi dvanáct osedlých, z nichž deset vlastnilo potah, tj. bylo povinných potažní robotou R. 1713  vypukl v našich zemích mor, v Podolí toho roku zemřelo na jeho následky 26 lidí. Léky nebyly a pražská univerzita doporučovala nosit proti němu škapulíř s obrázkem sv. Rozálie, ochránkyně před morem. V tomto roce žilo v Podolí asi 50 - 60 lidí. Vymřely i celé rodiny, hřbitovy nestačily, zakládaly se nové, „morové“. Nejbližší byly založeny u Branic a u Borovan. R. 1773  patřil bernartický majetek včetně Podolí (v té době spojený s opařanským a dobronickým) státnímu studijnímu fondu, který zřídila královská komora po zrušení jezuitského řádu a který měl z bývalého jezuitského majetku financovat školy do té doby řízené jezuity R. 1788  v Podolí měla být zřízena škola, k jejímu založení došlo fakticky až v r. 1824 R. 1790  Podolí mělo 27 popisných čísel, Podolsko 11 R. 1806  došlo ke změně popisných čísel R. 1826  celé panství se stalo majetkem knížecího rodu Paarů R. 1842  v Podolí bylo 34 obydlených domů a 279 obyvatel R. 1848  v Podolí bylo 33 domů a 272 obyvatel, na Podolsku 15 domů a 131 obyvatel R. 1850  v Podolí žilo 469 obyvatel, největší počet v jeho historii R. 1862  počet domů v Podolí 47, obyvatel 417, všichni katolíci R. 1890  v Podolí bylo 60 domů, 401 obyvatel, na Podolsku 20 domů a 133 obyvatel Pokud bychom seřadili majitele Podolí a jeho místních částí podle časové posloupnosti a zaznamenali délku jejich državy, dostaneme následující přehled: Nejstaršími majiteli byli vladykové z Podolí (1368-1445 ) - 77 let jim patřila část vsi, poté arcibiskupství pražské - panství Týn nad Vltavou (1379-1445) - 66 let vlastnili část vsi, Bechyňové z Lažan (1445-1604) drželi části vsi 159 let, Anna Puchfelderová (1604-1606) pouhé dva roky, jezuitský řád (1606-1773) byl majitelem 167 let, Studijnímu fondu Království českého (1773-1828) jsme patřili 55 let, knížecí rod Paarů (1826-1848) vlastnil toto panství 22 let. Pozemky (půdní fond) nacházející se v současném rastorském katastru (místo dříve označováno na mapách a v historických záznamech např. „v Lastaržych“) patřily odedávna arcibiskupství pražskému - panství Týn nad Vltavou (1379- 1848), tj. 469 let.

Podle historických materiálů zpracovala Milada Jiroušková


Firmy a živnosti
V obci má své sídlo několik firem. Místní firmy se sídlem v obci: Karel Beran: Opravna vysokozdvižných vozíků, čp. 22 Jaromír Cihlář: Dřevorubecké práce, čp. 32 Jiří Jaroš: Zednické práce, čp. 9 František Jiroušek: Dřevovýroba, čp. 86 Ladislav Gruber: Malířské a natěračské práce, čp. 44 Josef Komárek: Hostinec Klub 27 U Komára, čp. 27 Ladislav Pňovský: Zednické práce, čp. 83 Provozovny firem sídlících mimo obec: Stanislav Hřebeček: Hasičská hospoda Roman Šafek: Kamenictví ZD Bernartice Pavel Kubík: Broušení nástrojů TANK ONO - Motorest a čerpací stanice PhDr. Vilém Sluka: Kemp Podolsko Alexandr Hupcej: Rekreační zařízení Můstek QUARTER s.r.o. LODNÍ DOPRAVA
více
Vyhláška č. 3/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
více
Vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích
více

Publikace "Střípky z historie Podolí I"

Knihu "Střípky z historie Podolí I" je možné zakoupit na obecním úřadě v Podolí I za cenu 280,- Kč nebo v drogerii pana Václava Charváta v Bernarticích za stejnou cenu.


Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu obce
více

ankety

Jak se máte

Dobře
odpověď Dobře (78%)
78%
Špatně
odpověď Špatně (22%)
22%

Fotograf obce - www.krekule.cz