Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2025
- návrh dle rozpočtu po změnách k 31.5.2023
více
Jihočeské letní linky - cyklobusy
V letní sezoně od 27. 5. 2023 do 1. 10. 2023 bude provoz autobusových linek denně - vybrané spoje umožní přepravu jízdních kol.
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 8.6.2023 od 7:30 do 17:00 hodin - benzina Tank ONO včetně restaurace, stanice Čepro.
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - SORP
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č. 1/2023 o místním poplatku z pobytu
účinnost od 1.6.2023
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Oznámení o zveřejnění - SORP
Oznámení Svazku obcí regionu Písecko o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
více
Oznámení o zveřejnění - Obec Podolí I
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
více
Schválený závěrečný účet za rok 2022
Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby včetně příloh.
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí a větve ze zahrad) je možné odvážet do objektu manipulačního skladu v obci Podolí I. Od 1.4.2023 do 31.10.2023 ve středu od 13 do 17 hodin, v sobotu od 14 do 18 hodin.
více
Letní svoz směsného komunálního odpadu
Letní svoz začíná ve 14. týdnu. Od 6.4.2023 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve čtvrtek.
více
Znovuotevření knihovny
Knihovna bude otevřena každou středu od 5. dubna 2023 od 16 do 18 hodin. Knihovnicí je slečna Michaela Marešová.
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Informace k platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023 pro majitele rekreačních objektů
Sazba poplatku činí 700,-Kč za objekt v k.ú. Podolí I. Platební údaje: č.ú. 4320271/0100, VS: 1345, SS: čp. nebo če., zpráva pro příjemce: jméno vlastníka Splatnost MP: do 31.5.2023 Místní poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky obce Podolí I č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválené Zastupitelstvem obce Podolí I dne 13.12.2021.
více
Oprava budovy kulturního domu Podolí I - IV. etapa - výměna tepelného zdroje
Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2022 dotaci ve výši 220.000,-Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava budovy kulturního domu Podolí I - IV. etapa - výměna tepelného zdroje". Obec Podolí I za celkovou částku 811.148,-Kč vyměnila staré kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo v kombinaci s kotlem na pelety.
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025
více
Schválený rozpočet na rok 2023
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020, které se týká vývoje kalamitního poškození lesních porostů.
více
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Podolí I konaných ve dnech 23.9. - 24.9.2022
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
více
Územní plán Podolí I
Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil Obci Podolí I v roce 2019 dotaci ve výši 51.650,-Kč v rámci dotačního programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2019, na realizaci projektu ,,Pořízení nového územního plánu pro obec Podolí I a místní části". Územní plán byl pořízen v celkové částce 187.000,-Kč. Obec Podolí I nový územní plán schválila na svém zasedání dne 23.6.2022, usnesením č.35/22. Územní plán Podolí I nabyl účinnosti dne 16.7.2022.
více
Rekonstrukce terasy Kulturního domu v Podolí I
Státní zemědělský intervenční fond z programu Rozvoje venkova ČR poskytne Obci Podolí I dotaci v částce 1.305.928,-Kč na realizaci projektu ,,Rekonstrukce terasy Kulturního domu v Podolí I". Obec Podolí I opravila terasu za celkovou částku 1.632.410,-Kč. Projekt je spolufinancován EU a je zaměřen na podporu projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Vodňanská ryba, z.s.
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Účinnost počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.
více
Oprava střechy na budově KD Podolí I - objekty A a B
Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2021 dotaci ve výši 300.000,-Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava budovy kulturního domu Podolí I - III. etapa - výměna střešní krytiny - objekty A a B". Obec Podolí I za celkovou částku 1.461.304,-Kč opravila střechu nad malým sálem, sociálními byty a schodištěm k těmto bytům.
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Účinnost od 1.1.2022
více
Horní Rastory - oprava místní komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj z programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ poskytlo obci Podolí I dotaci v částce 1.021.912,-Kč na realizaci projektu "Horní Rastory - oprava místní komunikace" a Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2021 dotaci ve výši 625.921,- Kč z programu Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, ze které byla využita částka 70.256,50Kč. Obec Podolí I provedla opravu místní komunikace na Horních Rastorech v délce 0,39km v hodnotě 1.285.123,52Kč.
více
Samovýroba palivového dřeva
Zájemci o samovýrobu palivového dřeva z lesa Obce Podolí I mohou kontaktovat lesní hospodářku paní Ing. Lenku Řezbovou na tel. 602 180 772. Místní občané mohou formou samovýroby získat i kůrovcové dřevo.
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu
více
Stavební odpad
Stavební odpad není možné ukládat v objektu bývalého manipulačního skladu Podolí I. Likvidaci si musí zajistit každý sám.
více
Kemp na Podolsku
Novým provozovatelem kempu na Podolsku je firma Podolsko s.r.o. se sídlem Nad vinohradem 318/11, 147 00 Praha 4 - Braník, zastoupená Ing. Ivanem Vučkovičem, tel: 776 294 209.
více
Oprava střechy na budově KD Podolí I - objekt C
Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Podolí I v roce 2020 dotaci ve výši 228.123,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava budovy kulturního domu Podolí I - II.etapa - výměna střešní krytiny". Obec Podolí I za celkovou částku 380.205Kč opravila objekt C - střecha nad sálem.
více
Zásahové přilby pro JSDH obce Podolí I
Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil Obci Podolí I v roce 2020 dotaci ve výši 31.000Kč z programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu "Zvýšení akceschopnosti JSDH obce Podolí I". Obec Podolí I za celkovou částku 46.197,80kč pořídila 4ks zásahových přileb.
více
Obecně závazná vyhláška obce Podolí I č.2/2019
o místním poplatku ze psů
více
Informace k ochraně osobních údajů
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "Nařízení".
více
Služba GO SMS
Služba GO SMS slouží k hromadnému rozesílání informačních SMS zpráv. Zájemce, o využívání této služby, vyplní v kanceláři OÚ souhlas se zpracováním osobních údajů.
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů ZŠ a MŠ
více

Poděkování sponzorům knihy
Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat sponzorům, kteří podpořili finančně vydání knihy Obrázky z Podolska a okolí, a to panu Ing. Pavlu Novotnému (ZD Bernartice) a Ing. Ivanu Vučkovičovi ml. Velmi si jejich nabídky vážíme.


Kde jsou ke koupi knihy Obrázky z Podolska a okolí a Střípky z historie Podolí I.
Obě knihy si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Podolí I, Obrázky z Podolska pak v prodejně potravin v Podolí I, v prodejně FLOP v Bernarticích,v bernartické knihovně, v prodejně Prácheňského muzea v Písku, v milevském muzeu a v prodejně knih v Milevsku, dále pak v prodejnách v Jetěticích, Branicích, Křenovicích a Květově. Knihu je možné objednat  na dobírku na adrese Obecního úřadu v Podolí I, v tomto případě je nutné připočítat k částce 380,- Kč ještě 90,- Kč poštovné.


Obslužnost v obci Podolí I
PRODEJNA POTRAVIN JEDNOTA Prodejní doba: Pondělí: 6.30 - 12.00 Úterý: 6.30 - 12.00 13.00 - 16.00 Středa: 6.30 - 12.00 Čtvrtek: 6.30 - 12.00 13.00 - 16.00 Pátek: 6.30 - 12.00 13.00 - 16.00 Sobota: 7.00 - 10.30 HASIČSKÁ HOSPODA Otevírací doba: Pondělí: zavřeno Úterý - čtvrtek: 16.00 - 22.00 Pátek - sobota: 16.00 - 24.00 Neděle: 16.00 - 21.00 KLUB 27 "U KOMÁRA" Otevírací doba: Út - So: 11.00 - 16.00 Ne - Po: zavřeno Obědy a večeře podle denní nabídky, zmrzlinové poháry, káva dle výběru.
více
Spořitelní a záložní spolek
Byl založen 24. 11. 1928, jeho vedoucím se stal Josef Hájíček. Těmto svépomocným malým peněžním ústavům se říkalo také kampeličky. Peníze uložené vkladateli půjčovaly těm, kteří je potřebovali, na základě podpisu dvou ručitelů. Od 1. 1. 1953 byly přeměněny na jednatelství okresních státních spořitelen.
více

Ochotnický spolek
Ochotnický spolek V Podolí je spojeno ochotnické divadlo se jménem řídícího učitele J. Rennera, který zde zakládá Sdružení místních ochotníků. On sám byl autorem několika krátkých divadelních her, které také se svými žáky i dospělými realizoval. R. 1928 byl založen Vzdělávací a zábavní spolek. O členy neměl nouzi, přestože se na zkoušky chodilo po práci, navíc do nevytopeného sálu místního hostince, protože na nacvičování divadelních her byl čas jen v zimním období. Věk ochotnických herců byl rozmanitý, hráli mladí i starší, od Havlenů např. matka s dcerou, hrály děti, hrál šedesátiletý František Bláha. Jeho mladší bratr Čeněk zdárně ztvárňoval staré výměnkáře. Kulisy se většinou dělaly svépomocí, kostýmy si buď herci sami zhotovili, nebo se půjčovaly. Mezi ochotníky panovala dobrá nálada a společná snaha nacvičit kus co nejlépe. Vybíraly se pokud možno kvalitní divadelní hry, na které ochotníci stačili, jako např. Lucerna, Maryša, Naši furianti, Radúz a Mahulena apod. Podolští ochotníci jezdili potěšit i diváky ve Veselíčku, Chřešťovicích, Jamném, Dmýšticích, Ratajích, Chrášťanech, Záhoří, Slabčicích a Bernarticích a všude sklízeli velký úspěch. Jezdilo se hasičským autem, později malým autobusem s přívěsem. Spolek měl i přispívající členy, kteří pomáhali finančně. V r. 1932 si ochotníci pořídili od brněnské firmy Ferdinand Fert jeviště za 7 671 Kč. Za války byly veškeré kulturní aktivity zakázány, a tak mohl spolek obnovit svou činnost až po osvobození. Ochotníci pořádali každý rok ples, při kterém byla provedena dražba velkého dortu darovaného rodinou Krekulů č. 23. Konaly se také mikulášské zábavy s nadílkou nebo silvestrovské zábavy s veselým programem, který byl často zpestřen veršováním nebo zpěvem na známou melodii. Obsahem těchto písní byla někdy kritika, ale vždycky byly události, které se v obci odehrály, podány vtipně. Někdy byly uvedeny jako rozhlasové relace, podruhé měly podobu televizního vysílání s řadou malovaných obrázků doprovázených vysvětlujícím zveršovaným komentářem. Tyto „obecní aktuality“ byly přijímány s porozuměním a nadhledem a nikdy nedošlo k nějaké nepříjemnosti. Dlouholetým vedoucím souboru byl pan Stanislav Parkos, který hry nejen vybíral, ale i režíroval. A ještě jednu asociaci vyvolá u Podolských jeho jméno: loutkové divadlo.

Podle historických dokumentů zpracovala Milada Jiroušková


Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Podolí I byl založen v roce 1895. Na jeho vybavení přispěl kníže Paar z Bechyně 15 zlatými, Občanská záložna v Písku 10 zlatými, Měšťanský pivovar v Písku 10 zlatými. R. 1896 byl přiřazen do župy písecké a r. 1899 do župy bernartické. Župy byly v r. 1939 zrušeny a sbor byl přidružen k Okresní hasičské jednotě v Písku. O rozvoj činnosti sboru v jeho počátcích měl velké zásluhy učitel Chylík a po něm taktéž učitel Bohumil Petřík. K velkým událostem patřila vždy slavnost svěcení nové stříkačky. V Bernarticích k tomu došlo 27. 9. 1896. Bylo zvykem, že každé vysvěcení mělo svou kmotru, většinou to býval někdo z vrchnosti. Kmotrou měla být tentokrát kněžna z Paarů, ale dala se zastoupit manželkou nadlesního v Srlíně paní Raplovou. Kmotru vítala Anastázie Komárková z Podolí. Bez účasti hasičů se neobešla žádná významnější akce v obci. Tak se například 3. září 1905 zúčastnilo 15 členů sboru a 12 dívek v národních krojích uvítání císaře Františka Josefa I. v Písku. V případě potřeby vyjížděli podolští hasiči pomáhat i do sousedních obcí. Tak tomu bylo i 9. září 1911, kdy vyjeli na pomoc do Jamného. Tam neopatrný kočí odhodil sirku, kterou si předtím zapálil cigaretu, a způsobil tak zničující požár. Soused zpozoroval oheň až v okamžiku, kdy byla došková střecha už v plamenech. Došky létaly vysoko a daleko. Vinou prudkého větru a sucha zachvátil oheň i další domy a brzy se octlo v plamenech třicet stavení. O život naštěstí nepřišel nikdo a celá vesnice byla za rok znovu postavena. Hasičský sbor míval i svého trubače a posla, který měl v r. 1910 za svou službu v užívání kus obecního pole. V roce 1923 byl v Podolí podruhé hasičský sjezd, ten první se konal v roce 1902, a 9. července 1933 zde proběhl sjezd okrskový. Koncem roku 1937 koupila obec motorovou stříkačku za 35 000 Kč. V roce 1937 měl sbor 50 členů. Pořádá pravidelně masopustní ples a poslední neděli v květnu pouť na památku odhalení pomníku obětí první světové války. Pod vedením Sboru se také pálí v předvečer výročí upálení mistra Jana Husa 6. července hranice a v projevech se připomíná význam této slavné osobnosti našich dějin. Husovy poutě končí r. 1935 a od tohoto roku pořádá Sbor podle nařízení ČZHJ večer před 7. březnem průvod za ves (na Hůrka), kde je zapálena vatra na počest narozenin prezidenta T. G. Masaryka. „Zapálením vatry byla také uctěna památka drahého prezidenta Osvoboditele v den jeho pohřbu dne 21. září 1937 o sedmé hodině večerní“. V roce 1938 byl Sbor začleněn do Bernartické župy č. 107, všichni členové pojištěni proti úrazu při ohni, cvičeních a pochodech. Podobně je pojištěna požární přípřež a kočí na stříkačce. Obec přispívá sboru 350 Kč ročně. 1. května bylo uskutečněno v Podolí okrskové cvičení spojené s oslavou předání motorové stříkačky od obce. Samaritská četa provedla pomoc ve 45 lehčích a 3 těžších případech. V letech 1939 – 1945 je sbor začleněn do Okresní hasičské jednoty písecké č. 30. V roce 1939 rezignuje na funkci starosty sboru dlouholetý hasič, řídící učitel V. Smrž, který zde obětavě pracoval 37 let. I ve válečných letech byla prováděna pravidelná cvičení a sbor se podílel na pomoci při požárech v okolí, v roce 1946 pak v sousedních Křenovicích. V témže roce bylo zakoupeno motorové vozidlo za 1000 Kč. V červenci r. 1954 pomáhali podolští hasiči při velké vodě na Vltavě. Od roku 1955 má sbor samostatné družstvo mládeže. V roce 1964 byla přivezena a zavedena poplachová siréna. Hasiči se vždy velkou měrou podíleli na akcích, které byly ku prospěchu obce, jako byla např. stavba kapličky v r. 1969-1970 nebo hasičské hospody v letech 1991 – 1993. Po celou dobu své existence se podolští hasiči s úspěchem zúčastňovali mnoha soutěží a umísťovali se na nejpřednějších místech. I v současnosti se aktivně zapojují do dění v obci: pořádají plesy, podílejí se na posvícenských a pouťových oslavách, pomáhají při setkání rodáků. Na počest dlouholetého předsedy a aktivního člena SDH byl zaveden každoročně závod hasičských sborů s názvem Memoriál Jana Procházky.

Podle historických dokumentů zpracovala Milada Jiroušková


Historie Podolí I v kostce
R. 1368  první písemná zmínka o Podolí  majetek Jana z Podolí, syna Ješka, řečeného Stolička R. 1379  ves patřila k arcibiskupskému panství v Týně nad Vltavou  ve vsi bylo 15 selských usedlostí, hospodařilo se na 6 a ¼ lánu půdy  jména tehdejších hospodářů: Benezs (Beneš), Blasie, Dyvisz (Diviš), Habel (Havel), Kral (Král), Machost, Martin, Marzek (Mařek), Michal, Mikezs (Mikeš), Nabbral, Philip (Filip), Philip Sebastian, Rase, Sebastian R. 1385  i v letech 1388, 1398, 1400 se připomínají bratři Oneš a Beneš z Podolí, patřila jim zřejmě menší část obce, větší část pak arcibiskupskému panství R. 1405  část vsi patří stále Benešovi R. 1429  tato část patří Benešovu synu Oldřichu Podolcovi z Podolí (je zmiňován i v r. 1437) R. 1440 - 1445  někdy v té době koupil podolské zboží Jan Bechyně z Lažan R. 1477  při dělení bechyňského majetku mezi tři Janovy bratry připadlo podolské zboží Burjanovi (Burianovi) Bechyňovi z Lažan  v té době byla již podolská tvrz pustá, poplužní dvůr existoval  následujících 16 let se Burjan soudil o přívoz na Podolsku s majitelem Zvíkova Jindřichem ze Švamberka („1477 Burjan z Lažan za díl svuoj vzal v Podolé tvrz pustou, dvůr poplužní, ves, mlýn pod Podolím“) R. 1533  ves Podolí byla rozdělena mezi bratry Adama a Jana Bechyňovy z Lažan, v rodě Bechyňů z Lažan zůstal podolský statek až do poč. 17. století R. 1604  část Podolí zakoupila měšťanka Starého Města pražského Anna Puchfelderová, roz. Zelingerová z Hennersdorfu, druhá část patřila Oldřichu Bechyňovi z Lažan R. 1606  od A. Puchfelderové koupila její část Podolí staroměstská jezuitská kolej (rektor Theofil Crystecc) a připojila ji k bernartickému panství R. 1623  kolej koupila od Oldřicha Bechyně z Lažan i druhou část Podolí (ta patřila od r. 1553 k Borovanům) - od tohoto roku patřila celá ves k bernartickému jezuitskému panství - v Podolí bylo tehdy šest gruntů: Petříkovský, Capovský, Klicmanovský, Dejmkovský, Kukličkovský, Hronovský R. 1624  před tímto rokem bylo ve vsi asi dvanáct osedlých, z nichž deset vlastnilo potah, tj. bylo povinných potažní robotou R. 1713  vypukl v našich zemích mor, v Podolí toho roku zemřelo na jeho následky 26 lidí. Léky nebyly a pražská univerzita doporučovala nosit proti němu škapulíř s obrázkem sv. Rozálie, ochránkyně před morem. V tomto roce žilo v Podolí asi 50 - 60 lidí. Vymřely i celé rodiny, hřbitovy nestačily, zakládaly se nové, „morové“. Nejbližší byly založeny u Branic a u Borovan. R. 1773  patřil bernartický majetek včetně Podolí (v té době spojený s opařanským a dobronickým) státnímu studijnímu fondu, který zřídila královská komora po zrušení jezuitského řádu a který měl z bývalého jezuitského majetku financovat školy do té doby řízené jezuity R. 1788  v Podolí měla být zřízena škola, k jejímu založení došlo fakticky až v r. 1824 R. 1790  Podolí mělo 27 popisných čísel, Podolsko 11 R. 1806  došlo ke změně popisných čísel R. 1826  celé panství se stalo majetkem knížecího rodu Paarů R. 1842  v Podolí bylo 34 obydlených domů a 279 obyvatel R. 1848  v Podolí bylo 33 domů a 272 obyvatel, na Podolsku 15 domů a 131 obyvatel R. 1850  v Podolí žilo 469 obyvatel, největší počet v jeho historii R. 1862  počet domů v Podolí 47, obyvatel 417, všichni katolíci R. 1890  v Podolí bylo 60 domů, 401 obyvatel, na Podolsku 20 domů a 133 obyvatel Pokud bychom seřadili majitele Podolí a jeho místních částí podle časové posloupnosti a zaznamenali délku jejich državy, dostaneme následující přehled: Nejstaršími majiteli byli vladykové z Podolí (1368-1445 ) - 77 let jim patřila část vsi, poté arcibiskupství pražské - panství Týn nad Vltavou (1379-1445) - 66 let vlastnili část vsi, Bechyňové z Lažan (1445-1604) drželi části vsi 159 let, Anna Puchfelderová (1604-1606) pouhé dva roky, jezuitský řád (1606-1773) byl majitelem 167 let, Studijnímu fondu Království českého (1773-1828) jsme patřili 55 let, knížecí rod Paarů (1826-1848) vlastnil toto panství 22 let. Pozemky (půdní fond) nacházející se v současném rastorském katastru (místo dříve označováno na mapách a v historických záznamech např. „v Lastaržych“) patřily odedávna arcibiskupství pražskému - panství Týn nad Vltavou (1379- 1848), tj. 469 let.

Podle historických materiálů zpracovala Milada Jiroušková


Firmy a živnosti
V obci má své sídlo několik firem. Místní firmy se sídlem v obci: Karel Beran: Opravna vysokozdvižných vozíků, čp. 22 Jiří Jaroš: Zednické práce, čp. 9 František Jiroušek: Dřevovýroba, čp. 86 Ladislav Gruber: Malířské a natěračské práce, čp. 44 Josef Komárek: Hostinec Klub 27 U Komára, čp. 27 Ladislav Pňovský: Zednické práce, čp. 83 Pavel Kubík: Broušení nástrojů, čp. 37 Provozovny firem sídlících mimo obec: Blažena Tomešová: Hasičská hospoda Roman Šafek: Kamenictví ZD Bernartice TANK ONO - Motorest a čerpací stanice Podolsko s.r.o. - Kemp Podolsko Alexandr Hupcej: Dětské tábory OKO QUARTER s.r.o. LODNÍ DOPRAVA
více
Vyhláška č. 3/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
více

Publikace "Střípky z historie Podolí I"

Knihu "Střípky z historie Podolí I" je možné zakoupit na obecním úřadě v Podolí I za cenu 280,- Kč nebo v drogerii pana Václava Charváta v Bernarticích za stejnou cenu.