Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

OBEC PODOLÍ I

 

Obecně závazná vyhláška
obce Podolí I
č. 1/2015,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo obce Podolí I se na svém zasedání dne 27.4.2015 usnesením č. 10/15 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení
 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Podolí I.

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu
 

1.         Komunální odpad se třídí na složky:

 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.

2.         Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu
 

1.         Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2.         Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 1. Podolí I - u kulturního domu – papír, plasty, sklo,
 2. Podolí I - u hasičské hospody – papír, plasty sklo,
 3. Podolsko – u budovy Povodí Vltavy – papír, plasty, sklo,
 4. Rastory – u koliby – papír, plasty, sklo,
 5. Podolí I – v objektu bývalého manipulačního skladu – kovy.

3.         Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. papír – barva modrá,
 2. plasty, PET lahve – barva žlutá,
 3. sklo – barva zelená a bílá,
 4. kovy – barva šedá.

4.         Do zvláštních nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz biologických odpadů rostlinného původu
 

Sběr a svoz biologických odpadů rostlinného původu je zajišťován v rámci systému komunitního kompostování.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
 

1.         Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřad, v místním informačním listě a na internetu.

2.         Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Sběr a svoz objemného odpadu
 

1.         Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace apod.).

2.         Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním informačním listě a na internetu.

3.         Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 7

Shromažďování směsného komunálního odpadu
 

1.         Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 1. typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery), určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěné na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2.         Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení
 

1.         Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Podolí I
č. 2/2003, o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem.

2.         Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milada Jiroušková, místostarostka obce

Vladislav Michal, starosta obce
 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: