Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

 

 

OBEC PODOLÍ I

 

Obecně závazná vyhláška
obce Podolí I
č. 2/2015,

 

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně
na území obce.

 

Zastupitelstvo obce Podolí I se na svém zasedání dne 27.4.2015 usnesením č. 11/15 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Sběr a shromažďování rostlinných zbytků
 

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1. dubna do 31. října lze předávat v objektu bývalého manipulačního skladu v Podolí I vždy v pátek od 14.00 do 18.00 hodin.

 

Čl. 2

Způsob využití zeleného kompostu
 

Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.

 

Čl. 3

Účinnost
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

 

 

 

 

 

 

 

Milada Jiroušková, místostarostka obce

Vladislav Michal, starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: