Vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška č. 1/2007 - volné pobíhání psů

OBEC PODOLÍ I

Obecně závazná vyhláška
obce Podolí I
č. 1/2007,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Podolí I
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo obce Podolí I se na svém zasedání dne 5.11.2007 usnesením č. 136/07 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
 a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné       vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku
 b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné       vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
 na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.


Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
 poz. parc. KN č. 137/5, 137/6, 137/8, 137/9, 137/17 v k.ú. Podolí I
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým   dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.


Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.

 


……………........        ……………….....
Ing. Miloš Novák             Vladislav Michal
  místostarosta                 starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.11.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 14.12.2007

 


Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Podolí I č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Podolí I


Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a) a b) obecně závazné vyhlášky obce:

st. parc. KN č.
4/1, 17, 31/4, 104, 196/1

poz. parc. KN č.
1/7, 36/2, 49/25, 68/3, 71/8, 74/3, 74/4, 89/3, 94/2, 94/3, 94/4, 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/16, 136, 240/3, 404/2, 405/6, 654/3, 656/12, 670/17, 671/4, 796/17, 796/34, 796/38, 796/39, 796/40, 796/46, 796/57, 796/60, 796/61, 796/63, 823/2, 832/2, 846/41, 850/6, 850/7, 850/22, 850/74, 850/75, 853/3, 868/2, 868/3, 868/4, 869/1, 870/1, 872/1, 879/1, 883/1, 883/2, 883/7, 898/10, 898/11, 898/24, 898/50, 901/1, 901/2, 901/3, 902/1, 903, 904/1, 904/4, 904/5, 906/1, 907/1, 907/2, 911/1, 913, 914/1, 914/2, 915, 922, 928/1, 928/2, 928/3, 930/1, 930/2, 930/3, 930/5, 930/6, 930/7, 930/8, 930/16, 930/17, 945, 946, 950/1, 951, 958/1, 958/2, 998, 1002, 1027, 1033, 1035, 1066, 1068/3

vše v k.ú. Podolí I

Tisk článku