Vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška č. 1/2009 - koeficient daně z nemovitostí

OBEC PODOLÍ I

Obecně závazná vyhláška
obce Podolí I
č. 1/2009

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

Zastupitelstvo obce Podolí I se na svém zasedání dne 30.6.2009 usnesením č. 033/09 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Stanovení koeficientu pro jednotlivé druhy staveb

U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 338/1992 Sb. se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši 1,5.


Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2009.

 

 

Vladislav Michal
starosta
Ing. Miloš Novák                                                                                                                                                                                                                                                    
místostarosta                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.7.2009

Sejmuto z úřední desky dne: 30.7.2009

Zasláno příslušnému správci daně dne: 13.7.2009

Tisk článku