Vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška č. 1/2010 - požární řád

OBEC PODOLÍ I

Obecně závazná vyhláška
obce Podolí I
č. 1/2010

Požární řád obce Podolí I

Zastupitelstvo obce Podolí I se na svém zasedání dne 23.6.2010 usnesením č. 28/10 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona
č. 498/2002 Sb. a podle § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


P O Ž Á R N Í   Ř Á D   O B C E   P O D O L Í   I

Článek 1
Základní ustanovení


Požární řád obce Podolí I upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany (dále jen "PO") v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb..


Článek 2
zabezpečení požární ochrany v obci

Obec Podolí I k nepřetržitému zabezpečení PO v obcích plní úkoly stanovené platnými právními předpisy, zejména:
 a)  zřizuje:
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí ( dále jen JSDHo )
ohlašovny požárů a další místa pro hlášení požárů
 b) určuje:
zdroje vody pro hašení požárů
způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Starosta obce jmenuje:
velitele jednotky - Podolí I - JPO III

 

Článek 3
Činnost velitele jednotky při zabezpečování PO v obci

Velitel  jednotky

odpovídá za akceschopnost JSDHo jejímu zřizovateli
zúčastňuje se odborné přípravy k získání a prodlužování odborné způsobilosti pro výkon své funkce
organizuje a provádí odbornou přípravu členů zásahové jednotky
podává návrhy na vybavení členů jednotky ochrannými prostředky
podává návrhy na vybavení JSDHo technikou a věcnými prostředky
zabezpečuje přípravu techniky k pravidelným prohlídkám
zúčastňuje se projednávání PO v obci
plní další úkoly velitelů JSDHo stanovené platnými právními předpisy PO
jedenkrát ročně zpracovává zprávu o činnosti a stavu jednotky a předkládá ji zastupitelstvu ke schválení
zpracovává stanovenou dokumentaci PO obce
provádí kontrolu a aktualizaci dokumentace PO obce
organizuje a provádí preventivně výchovnou činnost v obci
kontroluje ohlašovny požárů a jejich označení
kontroluje zdroje vody pro hašení požárů, jejich označení a použitelnost
podává návrhy na odstranění zjištěných závad zastupitelstvu obce
veškerou dokumentaci předkládá ke schválení zastupitelstvu obce
jedenkrát ročně zpracovává zprávu o stavu PO v obci a předkládá ji zastupitelstvu ke schválení

Práva a povinnosti členů jednotky jsou upřesněny smlouvou o členství v jednotce.


Článek 4
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Obec zřizuje a spravuje JSDH obce - příloha č. 1. Pro účely plošného pokrytí je jednotka SDHo Podolí I zařazena v kategorii JPO III, se členy, kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně. Jednotky jsou určeny pro zásahy na území svého zřizovatele a dle požárního poplachového plánu HZS Jihočeského kraje –
příloha č. 2.

JSDHO provádí zejména:
a) hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
           mimořádných událostech v územním obvodu obce Podolí I

   b)   ve zvláštních případech, na vyžádání operačního střediska HZS kraje provádí  
         hasební práce a zásahy i mimo katastrální území obce
c) o svém výjezdu a zásahu podává neprodleně zprávu územně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje
d) plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel
e) obdobně plní úkoly v období stavu ohrožení státu a válečného stavu
Funkční složení a minimální početní stav je uveden v kartě jednotek, která je jako - příloha č. 3.

Vybavení jednotky:
JSDHo disponují s technikou – příloha č. 4.
 
Členové jednotky jsou vybaveni základními ochrannými prostředky hasiče.


Článek 5
Zdroje vody pro hašení požárů

 Obec Podolí I určuje zdroje vody pro hašení požárů a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů. Pro zajištění těchto zdrojů a zabezpečení jejich trvalé použitelnosti zavírá smlouvu s vlastníkem nebo uživatelem.
 Nepoužitelnost vodního zdroje pro hašení požárů musí být neprodleně nahlášen na územně příslušné operační středisko HZS kraje.

Seznam zdrojů vody pro hašení požárů je jako - příloha č. 5.


Článek 6
ohlašovny požárů a místa pro hlášení požárů

Obec Podolí I nezřizuje ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár z důvodů rozšíření mobilních telefonů.
V obci  Podolí I u obchodu je veřejná telefonní stanice.


Článek 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Požární poplach jednotce sboru dobrovolných hasičů Podolí I je vyhlašován sirénou spouštěnou tlačítkem na požární zbrojnici, dálkově ovládanou ze SOPIS Tábor, nebo na mobilní telefony členů zásahové jednotky ze Sektorového operačního a informačního střediska (SOPIS) Tábor.

Zneužití sirény je zakázáno a její zneužití bude postihováno podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Článek 8
Podmínky zabezpečení požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí období:

a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků, jejich posklizňové úpravy a skladování; je vymezena zahájením hlavních přípravných prací spojených se sklizní a ukončena skladováním;
b) provádění požárně nebezpečných prací v období sucha; za období sucha se považuje období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku;
c) mimořádných klimatických podmínek;

2) Fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je v období
    zvýšeného nebezpečí požárů především zakázáno:
a) plošně spalovat slámu na polích;
b) rozdělávat oheň do vzdálenosti 100 m od stohů a dozrávajícího obilí;
c) rozdělávání ohňů a pálení klestu, kůry a dřevního odpadu v lesních porostech, na lesních i nelesních pozemcích a do vzdálenosti 50 m od lesa;
d) v období déletrvajícího sucha je zakázáno spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;
Období déletrvajícího sucha vyhlašuje kraj obecně závaznou vyhláškou

3) Dodržování podmínek stanovených NAŘÍZENÍM KRAJE č. 1/2002 není tímto
    článkem dotčeno.


Článek 9
Závěrečné Ustanovení

Porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky se postihuje podle §§ 76 a 78 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Dodržováním povinností uložených touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z ostatních právních předpisů.

 

 

 


Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2010.

 

 

 ...........................     ..........................
 Ing. Miloš Novák     Vladislav Michal
   místostarosta            starosta

 

 

 

 


Vyvěšeno na úřední desce dne:
 
Sejmuto z úřední desky dne:

Tisk článku